كندا نباتات كندا استكشاف

Rumex acetosa L.

حماض بستاني
Polygonaceae ٤٬٨٧٥ ٣٬٧٩٥ ملاحظات
Rumex acetosa
Rumex acetosa
Rumex acetosa
Rumex acetosa

Rumex acetosella L.

حماض الغنم
Polygonaceae ٣٬٧٩٣ ٢٬٩٥٩ ملاحظات
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella

Rumex alpinus L.

 
Polygonaceae ١٬٠٤٥ ٧٥٥ ملاحظات
Rumex alpinus
Rumex alpinus
Rumex alpinus
Rumex alpinus

Rumex aquaticus L.

حماض الماء
Polygonaceae ١٨٧ ١٠٨ ملاحظات
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus

Rumex confertus Willd.

 
Polygonaceae ٣١ ١٦ ملاحظات
Rumex confertus
Rumex confertus
Rumex confertus
Rumex confertus

Rumex conglomeratus Murray

حماض تفه
Polygonaceae ١٬١٩٧ ٨٠٩ ملاحظات
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus

Rumex crispus L.

حماض (حُمَّاض)، حميض (حُمِّيض)
Polygonaceae ٨٬٦٥٩ ٦٬٤٨٢ ملاحظات
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus

Rumex dentatus L.

حماض (حُمَّاض)، حميض (حُمِّيض)
Polygonaceae ٩ ٩ ملاحظات
Rumex dentatus
Rumex dentatus
Rumex dentatus
Rumex dentatus

Rumex longifolius DC.

خبيزة
Polygonaceae ٤٣٥ ٣١٢ ملاحظات
Rumex longifolius
Rumex longifolius
Rumex longifolius
Rumex longifolius

Rumex maritimus L.

 
Polygonaceae ٦٨ ٤٩ ملاحظات
Rumex maritimus
Rumex maritimus
Rumex maritimus
Rumex maritimus

Rumex obtusifolius L.

حماض بري
Polygonaceae ١٠٬٧٨١ ٨٬٧٤٣ ملاحظات
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius

Rumex patientia L.

حماض كبير
Polygonaceae ١٬٣٨٨ ١٬٠٩٩ ملاحظات
Rumex patientia
Rumex patientia
Rumex patientia
Rumex patientia

Rumex paucifolius Nutt.

 
Polygonaceae ١٠ ١٠ ملاحظات
Rumex paucifolius
Rumex paucifolius
Rumex paucifolius
Rumex paucifolius

Rumex salicifolius Weinm.

 
Polygonaceae ٢٧ ٢٤ ملاحظات
Rumex salicifolius
Rumex salicifolius
Rumex salicifolius
Rumex salicifolius

Rumex sanguineus L.

حماض العيد
Polygonaceae ٩٢٩ ٧٤٨ ملاحظات
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus

Rumex venosus Pursh

 
Polygonaceae ٦ ٦ ملاحظات
Rumex venosus
Rumex venosus
Rumex venosus
Rumex venosus

Rumex verticillatus L.

 
Polygonaceae ١٢ ١٢ ملاحظات
Rumex verticillatus
Rumex verticillatus
Rumex verticillatus
Rumex verticillatus