هاواي نباتات هاواي استكشاف

Catharanthus roseus (L.) G. Don

كاثارانثوس روزوس
Apocynaceae ١٬٣٢٩ ١٬٢٠٦ ملاحظات
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus