هاواي نباتات هاواي استكشاف

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

أيلنط باسق
Simaroubaceae ٩٬٢٧٥ ٧٬٠٢١ ملاحظات
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima