هاواي نباتات هاواي استكشاف

Anethum graveolens L.

شبث
Apiaceae ١٬٩٥٥ ١٬٦٢٧ ملاحظات
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens