هاواي نباتات هاواي استكشاف

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae ٣١٦ ١٦٠ ملاحظات
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis