هاواي نباتات هاواي استكشاف

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. LC

Zahr el gannah
Fabaceae ٥٤٠ ٣٤٠ ملاحظات
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia