هاواي نباتات هاواي استكشاف

Gomphrena globosa L.

 
Amaranthaceae ٢٬١٢٣ ١٬٧٥٧ ملاحظات
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa

Gomphrena serrata L.

 
Amaranthaceae ٢٥٢ ١٩٨ ملاحظات
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata