هاواي نباتات هاواي استكشاف

Securigera varia (L.) Lassen

 
Fabaceae ١٬١٥٨ ٩٨١ ملاحظات
Securigera varia
Securigera varia
Securigera varia
Securigera varia