موريشيوس نباتات جزيرة موريشيوس استكشاف

Alpinia galanga (L.) Willd.

خولنجان
Zingiberaceae ١٨ ١٢ ملاحظات
Alpinia galanga
Alpinia galanga
Alpinia galanga
Alpinia galanga

Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum.

 
Zingiberaceae ١٬٣٨٨ ١٬٠٩٤ ملاحظات
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata

Curcuma longa L. DD

كركم
Zingiberaceae ٧٣٧ ٦٤٦ ملاحظات
Curcuma longa
Curcuma longa
Curcuma longa
Curcuma longa

Elettaria cardamomum (L.) Maton

حب الهال
Zingiberaceae ١٠٤ ٦٠ ملاحظات
Elettaria cardamomum
Elettaria cardamomum
Elettaria cardamomum
Elettaria cardamomum

Kaempferia rotunda L.

 
Zingiberaceae ١٠٤ ٧٦ ملاحظات
Kaempferia rotunda
Kaempferia rotunda
Kaempferia rotunda
Kaempferia rotunda

Zingiber officinale Roscoe DD

زنجبيل
Zingiberaceae ٣٢٦ ٢٩١ ملاحظات
Zingiber officinale
Zingiber officinale
Zingiber officinale
Zingiber officinale