Havaj Rostliny Havaje Prozkoumat

Hypoestes phyllostachya Baker

Podrostovka listoklasá
Acanthaceae 4 001 3 765 Pozorování
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya