Japonsko Rostliny Japonska Prozkoumat

Aldrovanda vesiculosa L. EN

Aldrovandka měchýřkatá
Droseraceae 16 16 Pozorování
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa

Drosera anglica Huds.

Rosnatka anglická
Droseraceae 138 135 Pozorování
Drosera anglica
Drosera anglica
Drosera anglica
Drosera anglica

Drosera rotundifolia L. LC

Rosnatka okrouhlolistá
Droseraceae 932 756 Pozorování
Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia