Gogledd Affrica Planhigion gogledd Affrica Archwilio

Ballota nigra L.

Marddanhadlen ddu
Lamiaceae 2,512 1,770 Sylwadau
Ballota nigra
Ballota nigra
Ballota nigra
Ballota nigra