Cwestiynau Cyffredin

Cyfrif defnyddiwr Sut alla i gofrestru?

Ar y fersiwn ffôn symudol, ewch i'r adran Proffil eich ap yna cliciwch Mewngofnodi.

Ar y fersiwn We, cliciwch ar y botwm Cofrestru gwyrdd.

Cyfrif defnyddiwr A allaf newid enw defnyddiwr, cyfeiriad e-bost, enw olaf, enw cyntaf neu avatar fy nghyfrif?

Gallwch. Ar y fersiwn ffôn symudol, ewch i adran Gosodiadau o'ch ap, yna cliciwch Golygu proffil.

Cyfrif defnyddiwr Sut alla i sicrhau nad yw fy enw cyntaf ac olaf yn ymddangos yn fy sylwadau a rennir?

Ar y fersiwn ffôn symudol, ewch i adran Gosodiadau o'ch Ap, yna cliciwch Golygu Proffil. Dileuwch eich enw olaf a / neu enw cyntaf, yna cliciwch Diweddaru. Yna bydd eich enw defnyddiwr yn ymddangos yn eich sylwadau a rennir nesaf.

Cyfrif defnyddiwr Sut mae adfer fy enw defnyddiwr neu gyfrinair?

Ar y fersiwn ffôn symudol, ewch i adranProffil o'ch Ap a chlicio Mewngofnodi, yna cliciwch Wedi anghofio cyfrinair?.

Ar y fersiwn We, cliciwch ar Mewngofnodi neu Gofrestruglas, yna cliciwch Wedi anghofio cyfrinair.

Cyfrif defnyddiwr A allaf ddileu fy nghyfrif?

Gallwch. Mae angen defnyddio'r fersiwn We o Pl@ntNet i ddileu eich cyfrif: ident.plantnet.org. Yna ewch i'ch Proffil, ac ar y tab Fy nata tab.

Arsylwadau A allaf i olygu delwedd neu arsylwad rydw i wedi'i rannu?

Gallwch newid adnabod arsylw a rennir trwy glicio ar fotwm manylion eich arsylwad, yna trwy gynnig enw newydd i blanhigyn trwy glicio Nodwch rywogaethau. Yna bydd enw'r rhywogaeth a gynigiwyd eisoes yn cael ei ddiweddaru ar ôl clicio dilysu. Gallwch hefyd addasu meusydd cynefin a sylwadau eich arsylwadau.

Sylwadau A allaf ddileu delwedd neu arsylwad yr wyf wedi'i rannu?

Ar hyn o bryd nid yw'n bosibl dileu delwedd o arsylwi ar y cyd. Fodd bynnag, gallwch ddileu arsylwad trwy ddefnyddio fersiwn We Pl@ntNet: identify.plantnet.org. Wedi mewngofnodi i'ch cyfrif, ewch i'r dudalen Fy Sylwadau, dewiswch yr arsylwad i'w ddileu a chlicio "sbwriel".

Sylwadau A gaf i gyflwyno arsylwad sy'n cynnwys sawl delwedd?

Gallwch, gallwch gyflwyno arsylwad sy'n cynnwys sawl delwedd. Gallwch:

 • diffoddwch yr opsiwn "autosearch" ym mharamedrau'r ap,
 • neu "ewch yn ôl" o'r canlyniad adnabod i olygu eich arsylwad. Bydd hyn yn caniatáu ichi gynhyrchu arsylwadau gyda hyd at 4 delwedd wahanol cyn cyfrannu neu geisio eu hadnabod. Byddwch yn ofalus i gynhyrchu arsylwadau o'r un planhigyn yn unig, ac i beidio â chymysgu delweddau o wahanol rywogaethau yn yr un arsylwad.

Cymuned Sut i weld yr adborth gan y gymuned?

Er mwyn elwa o adborth y gymuned, mae angen rhannu eich arsylw. Yna bydd yr adborth hwn yn weladwy ym manylion pob un o'ch arsylwadau, yn bresennol yn y tab Rhannu o'r adran Proffil.

Cymuned Pam mae fy arsylwadau wedi'u marcio fel rhai "annilys"?

Nodir arsylwadau fel rhai annilys os nad oes ganddynt ddigon o bleidleisiau dros:

 • ansawdd y lluniau,
 • ansawdd pennu rhywogaethau.

Cymuned Pa mor hir mae'n ei gymryd i adolygu arsylwad?

Mae'r amser a gymerir i werthuso/adolygu arsylwad yn amrywio. Mae hyn yn dibynnu ar ansawdd eich arsylwi, anhawster y rhywogaeth i'w chydnabod, nifer y defnyddwyr cysylltiedig, ac ati. Rydym yn gwneud ein gorau i wella prosesau adolygu cydweithredol a sicrhau eu bod mor fyr â phosibl.

Data Sut mae'r arsylwadau'n cael eu dilysu?

Adolygir arsylwadau gan ddefnyddwyr sydd â chyfrif. Er mwyn cael ei ddilysu, rhaid i arsylwad gael nifer ddigonol o bleidleisiau dros ansawdd ei ddelweddau, a'r penderfyniad arfaethedig.

Data Sut mae fy mhleidleisiau yn cael eu hystyried?

Defnyddir pleidleisiau i werthuso statws pob delwedd a phob arsylwad a rennir gan y rhwydwaith o ddefnyddwyr dilys.

Data Sut i gyrchu data Pl@ntNet?

 • Ar ffôn symudol, gallwch weld eich data yn adran Proffil yr ap, unwaith y byddwch wedi mewngofnodi. Mae'r tudalen Ystadegau, sy'n hygyrch diolch i'r eicon ar y dde uchaf yn yr adran Proffil, yn caniatáu ichi weld map eich arsylwadau.
 • Ar y fersiwn We, gallwch lawr lwytho eich holl arsylwadau i berfformio dadansoddiadau gydag offer eraill, neu eu rhannu mewn sypiau gyda chydweithwyr, o'r adranFyNata:identify.plantnet.org. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clicioAllforio fy arsylwadau i fformat csvi'w lawr lwytho.
 • Rhennir y data gweledol a gynhyrchir gan Pl@ntNet yn flynyddol gyda'r gymuned wyddonol ryngwladol trwy'r fenter LifeCLEF (lifeclef.org). Ymgyrch werthuso ryngwladol yw LifeCLEF, sy'n ei gwneud hi'n bosibl gwybod a hyrwyddo'r radd flaenaf ym maes adnabod rhywogaethau planhigion awtomataidd. Mae Pl@ntNet yn cyfrannu at hyn bob blwyddyn ers 2011 trwy drefnu tasg benodol ar adnabod planhigion.
 • At ddibenion ymchwil, mae digwyddiadau Pl@ntNet 2017 - 2018 ar gael trwy gyhoeddi'r set ddata canlynol: Botella C., Bonnet P., Joly A., Lombardo J.-C., ac Affouard A. (2019). Ymholiadau Pl@ntNet 2017-2018 yn Ffrainc (Fersiwn 0) Set ddata. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2634137
 • Hyd yma, nid oes API i archwilio'r holl ddata a gynhyrchir gan y gymuned ddefnyddwyr. Mae'r math hwn o wasanaeth TG yn rhan o'r rhestr o ddatblygiadau yr ydym am eu cyflawni a'u cynnig mewn fersiynau o'r platfform yn y dyfodol.

Data Sut mae fy safle yn cael ei gyfrif?

Mae safleoedd defnyddwyr yn cael eu cyfrif yn ddyddiol, yn seiliedig ar nifer y rhywogaethau y maent yn eu darlunio gyda'u harsylwadau wedi'u dilysu gan y gymuned. Adolygir y safle hwn yn ddyddiol, yn seiliedig ar gyfraniadau ac adolygiadau cydweithredol.

Data Sut i gael gafael ar wybodaeth ychwanegol am rywogaeth sydd ar gael?

I wneud hyn, cliciwch ar enw rhywogaeth sydd wedi'i danlinellu. Cyrhaeddwch dudalen sy'n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ar gael ar gyfer rhywogaeth, sef:

 • pob delwedd o flodau, dail, ffrwythau, coesau, natur y planhigyn wedi'u dilysu,
 • Gwefan Wikipedia,
 • y wybodaeth ychwanegol sydd ar gael trwy'r i ar y dudalen hon, sy'n cynnwys enw'r teulu, enw'r genws, enwau cyffredin yn iaith yr ap, cyfystyron, dolenni i Google, Wikipedia, a Gwefannau ein partneriaid (Prota, Prosea, Endemia, Cabi, ac ati), y rhestr o ddefnyddiau hysbys.

Data Beth yw pwrpas fy nata?

Defnyddir data a rennir i:

 • wella perfformiad gwasanaethau Pl@ntNet,
 • gyfrannu at wyddoniaeth gyfrifiadurol ac ymchwil ecolegol,
 • alluogi monitro bioamrywiaeth planhigion ar raddfa fawr.

Adnabod Pam nad yw Pl@ntNet yn adnabod fy llun?

Dau esboniad posib:

 • Nid yw'r rhywogaeth y chwiliwyd amdani yn Pl@ntNet un ai wedi'i darlunio neu wedi'i darlunio ychydig yn unig.
 • Mae eich llun yn anaddas i'w ddefnyddio'n gywir gan y gwasanaeth adnabod gweledol. Yn yr achos hwn, gallwch dynnu un neu fwy o luniau newydd, gan ddilyn yr argymhellion canlynol:
 • Tynnwch lun agos, ynysig, datblygedig, agos o flodyn, deilen neu ffrwyth yng nghanol y ddelwedd.
 • Peidiwch â thynnu lluniau o'ch bysedd neu unrhyw wrthrych / neu blanhigyn arall nad yw'n perthyn i'r rhywogaeth a ddymunir (pot, pren mesur, ac ati).
 • Sicrhewch fod y ffocws ar yr organ y tynnwyd llun ohono ac nid ar gefndir y ddelwedd.
 • Cyfunwch sawl delwedd o bosibl o'r un planhigyn cyn cyflwyno'ch arsylwad.

Fflora Beth yw'r prosiect "World Flora"?

Nid y fflora hyn yw swm yr holl fflora eraill sydd ar gael ar Pl@ntNet ond prosiect annibynnol, wedi'i seilio ar restr wirio World flora: The Plant List.

Iaith Sut alla i newid iaith yr ap?

Ewch i adran gosodiadau yr Ap, yna cliciwch Paramedrau ac iaith.

Iaith A gaf i gymryd rhan yng nghyfieithiad yr Ap i'm hiaith?

Cewch! Cyfieithir yr Ap yn bennaf diolch i ewyllys dda sawl defnyddiwr, ac yr ydym yn ddiolchgar iddynt. I gymryd rhan yn yr ymdrech ar y cyd hwn, gallwch ymweld â'r ddolen hon link.

Windows Phone A allaf ddefnyddio Pl@ntNet gyda fy ffôn Windows?

Na, yn anffodus nid yw hyn yn bosibl. Nid yw maint ein tîm yn caniatáu inni ddatblygu Pl@ntNet ar gyfer yr holl amgylcheddau TG. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio'r fersiwn We o Pl@ntNet, sydd ar gael gyda'r cyfeiriad canlynol: ident.plantnet.org.

Gwe A allaf ddefnyddio Pl@ntNet ar fy nghyfrifiadur?

Cewch! mae'r fersiwn We o Pl@ntNet ar gael gyda'r cyfeiriad canlynol: ident.plantnet.org. Mae'n defnyddio'r un data ac algorithmau adnabod a bydd yn caniatáu ichi nodi delweddau planhigion rydych chi wedi'u cymryd gyda chamerâu digidol neu eu lawr lwytho i'ch cyfrifiadur.

Rhifyn Sut alla i ddweud wrthych am unrhyw nam?

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ysgrifennu atom trwy e-bost, gan nodi:

 • model eich ffôn clyfar,
 • y fersiwn Android neu iOS wedi'i osod,
 • y fersiwn o'r Ap Pl@ntNet a ddefnyddir, y byddwch yn dod o hyd iddo ar waelod adran Paramedrau yr ap,
 • y disgrifiad o'r nam rydych chi'n dod ar ei draws (o bosib gyda llun yn ei ddangos). Diolch yn fawr ymlaen llaw am eich cyfraniadau ar y pwnc hwn, gan wybod ein bod yn gwneud ein gorau i drin y ffurflenni hyn gyda'r modd sydd ar gael inni.

Nodwedd Sut alla i gynnig nodwedd newydd?

Gyrrwch e-bost atom, gan nodi mor fanwl â phosibl y math o ymarferoldeb yr hoffech ei ddarparu. Mae'r syniadau a dderbyniwn yn cyfoethogi'r rhestr o esblygiadau yr ydym yn eu cynllunio'n barhaus, a'n bod yn gwneud ein gorau i'w gweithredu.

Symudol all-lein A allaf ddefnyddio'r ap ffôn symudol yn y modd all-lein?

Mae'r fersiynau ffôn symudol o Pl@ntNet (iOS ac Android) yn caniatáu ichi berfformio arsylwadau planhigion yn y maes, wedi'u geo-ddynodi o bosibl (os yw'ch GPS ymlaen a'ch bod yn cytuno i rannu'ch lleoliad gyda ni) heb gysylltiad symudol. Ni allwch ddefnyddio'r gwasanaeth adnabod gweledol all-lein, ond gallwch ddechrau nodi arsylwadau a wnaed yn y modd all-lein cyn gynted ag y dewch o hyd i gysylltiad. Mae modd all-lein y gwasanaeth adnabod yn rhan o'n hamcanion datblygu. Fodd bynnag, nid yw ein gwaith ar y pwynt hwn wedi caniatáu inni ei gynnig yn y fersiwn hon eto.

Cydweithio Sut i gydweithio â Pl@ntNet?

Sawl posibilrwydd:

 • Fel unigolyn, gallwch:
 • cymryd rhan yn yr adolygiad cydweithredol o ddata sydd eisoes wedi'i ddilysu trwy "lanhau" data sy'n darlunio rhywogaethau yn yr archwiliwr fflora,
 • cymryd rhan yn yr adolygiad cydweithredol o ddata diweddar a rannwyd gan y rhwydwaith defnyddwyr, yn llif y cyfraniadau diweddaraf,
 • rhannwch eich arsylwadau a nodwyd (yn seiliedig ar arbenigedd botanegol), trwy'r ap symudol neu'r fersiwn We o Pl@ntNet,
 • cymryd rhan yn y gwaith o gyfieithu'r ap i iaith nad yw ar gael eto.
 • Fel sefydliad ymchwil neu addysgu, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn gwella'r system gydnabod gyda'ch data a / neu arbenigedd, er budd eich rhwydwaith. Os yw hyn yn wir, rydym yn eich gwahodd i gysylltu â'r tîm trwy e-bost.
 • Fel cymdeithas neu awdurdod lleol, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn cyd-destunoli'r defnydd o Pl@ntNet i fflora sydd o ddiddordeb i chi fel micro-brosiect. Cyfeiriwch at yr adran Cwestiynau Cyffredin ar y pwynt hwn.
 • Fel cwmni sy'n ymwneud â'r economi ddigidol, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn defnyddio'r API Pl@ntNet, cyfeiriwch at yr adran Cwestiynau Cyffredin ar y pwynt hwn.

Cydweithio Sut i weithredu micro-brosiect ar y fflora sydd o ddiddordeb i mi?

Os ydych chi'n gynrychiolydd gardd, cymdeithas, sefydliad, awdurdod lleol, sefydliad addysgol, gall gweithredu micro-brosiect Pl@ntNet ar eich rhywogaeth o ddiddordeb helpu i gyd-destunoli gwasanaethau Pl@ntNet i'ch gweithgareddau. I wneud hyn, dyma'r weithdrefn i'w dilyn a'r wybodaeth angenrheidiol:

 1. Mae gweithredu micro-brosiect yn gofyn am fynediad i'r rhestr o rywogaethau o ddiddordeb ar gyfer y micro-brosiect hwn. Bydd y rhestr hon, gan gynnwys enwau Lladin y teuluoedd, genera, a'r rhywogaethau dan sylw, yn darparu gwybodaeth am nifer y rhywogaethau a ddangosir eisoes yn Pl@ntNet. Mae'n rhagofyniad hanfodol ar gyfer y gwaith hwn.
 2. Mae creu micro-brosiect yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol ar ein rhan, rydym yn cynnig i'n partneriaid gyd-ariannu'r costau gweithredu, trwy gyd-ariannu'r gwaith hwn yn ôl nifer y rhywogaethau a gwmpesir, a'u cyfradd defnyddio. Mae'r dull cyfrifo fel a ganlyn: cyfanswm cost = cost gweithredu i + cost cynnal a chadw blynyddol ii​​.
 • i Cost gweithredu: 2K ewro + (5 ewro x nifer y rhywogaethau). Er enghraifft, bydd gweithredu micro-brosiect ar 200 o rywogaethau yn costio 3K ewro (* h.y. *: 2000 + (5 x 200)). Mae'r buddsoddiad hwn, sy'n angenrheidiol i ddechrau'r micro-brosiect, yn cynnwys yn benodol yr amser peirianneg sy'n ofynnol i fformatio ac integreiddio data.
 • ii​​ Cost cynnal a chadw blynyddol: mae hyn yn seiliedig ar nifer y rhywogaethau ar gyfer y micro-brosiect hwn. Gan fod angen seilwaith TG mwy sylweddol ar ficro-brosiectau sy'n llawn rhywogaethau, nod y grid costau isod yw sicrhau bod cyfranogiad cynnal a chadw yn gymesur â maint y rhywogaethau. Yr isafswm cost cynnal a chadw blynyddol yw 1K ewro, yn ôl y bandiau canlynol: a. 1K ewro'r flwyddyn (hyd at 1K rywogaethau); b. 1 ewro fesul rhywogaeth ychwanegol (e.e .: Prosiect micro gyda 2K rhywogaethau - cost cynnal a chadw o 2K ewro'r flwyddyn). Amcangyfrifir y costau hyn er mwyn sicrhau'r cyfaddawd gorau ar gyfer hygyrchedd a chynaliadwyedd Pl@ntNet. Fe'u cymhwysir gwaeth beth yw statws eich strwythur a'i leoliad daearyddol.

Cydweithrediad Sut y gellir addasu Pl@ntNet i blanhigion fy ngwlad neu fy rhanbarth?

Os oes gennych arbenigedd botanegol helaeth, rhwydwaith helaeth o arbenigwyr, a / neu nifer fawr o ddata gweledol i addasu Pl@ntNet i'ch rhanbarth, dyma'r wybodaeth y mae angen i chi ei wybod:

 • Mae addasu Pl@ntNet i diriogaeth newydd yn gofyn am fynediad i'r rhestr gynhwysfawr (ac eithrio cen, mwsoglau ac algâu) o'r rhywogaethau planhigion yn y diriogaeth newydd.
 • Mae addasu Pl@ntNet i diriogaeth newydd yn gofyn am symud / cynhyrchu nifer sylweddol o ddata gweledol ar rywogaeth y diriogaeth hon. Felly mae'n angenrheidiol nodi'r partneriaid pwysig ar gyfer y gwaith hwn o gydgasglu data gweledol o ansawdd.
 • Mae addasu Pl@ntNet i diriogaeth newydd yn dasg hirdymor. Mae'r math hwn o addasiad yn cymryd amser, o sawl mis i flwyddyn. Felly mae'n angenrheidiol cynllunio'ch buddsoddiad ar y cyflawniad hwn dros y tymor hir.
 • Mae addasu Pl@ntNet i diriogaeth newydd yn gofyn am fuddsoddi arbenigedd, adnoddau dynol a seilwaith sydd â chynhwysedd cyfyngedig. Felly mae'n bwysig nodi'r mecanweithiau cyllido i sicrhau datblygiad yr addasiad hwn o Pl@ntNet yn y tymor hir.

API A yw'n bosibl cyrchu API adnabod Pl@ntNet?

I gael mynediad iddo, rhaid i chi greu cyfrif ar y gofod canlynol: my.plantnet.org.