Cevennen Flora des Cevennen-Nationalparks Erforschen

Potentilla argentea L.

Silber-Fingerkraut
Potentilla argentea
Potentilla argentea
Potentilla argentea
Potentilla argentea

Potentilla aurea L.

Gold-Fingerkraut
Potentilla aurea
Potentilla aurea
Potentilla aurea
Potentilla aurea

Potentilla caulescens L.

Stängel-Fingerkraut
Potentilla caulescens
Potentilla caulescens
Potentilla caulescens
Potentilla caulescens

Potentilla cinerea Chaix ex Vill.

Graufilziges Fingerkraut
Potentilla cinerea
Potentilla cinerea
Potentilla cinerea
Potentilla cinerea

Potentilla heptaphylla L.

Rötliches Fingerkraut
Potentilla heptaphylla
Potentilla heptaphylla
Potentilla heptaphylla
Potentilla heptaphylla

Potentilla hirta L.

Gänsefingerkraut
Potentilla hirta
Potentilla hirta
Potentilla hirta
Potentilla hirta

Potentilla inaperta Jord.

Frühblühendes Hügelfingerkraut
Potentilla inaperta
Potentilla inaperta
Potentilla inaperta
Potentilla inaperta

Potentilla micrantha Ramond ex DC.

Kleinblütiges Fingerkraut
Potentilla micrantha
Potentilla micrantha
Potentilla micrantha
Potentilla micrantha

Potentilla recta L.

Hohes Fingerkraut
Potentilla recta
Potentilla recta
Potentilla recta
Potentilla recta

Potentilla reptans L.

Kriechendes Fingerkraut
Potentilla reptans
Potentilla reptans
Potentilla reptans
Potentilla reptans

Potentilla verna L.

Frühlings-Fingerkraut
Potentilla verna
Potentilla verna
Potentilla verna
Potentilla verna