Ordesa Pflanzen des Ordesa NationalparksErkunden

Euphorbia characias L.

Characias-Wolfsmilch
12.169 9.735 Beobachtungen
Euphorbiaceae
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias