Ordesa Pflanzen des Ordesa Nationalparks Erkunden

Euphorbia characias L.

Characias-Wolfsmilch
Euphorbiaceae 8.910 7.168 Beobachtungen
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias