Μαυρίκιος Φυτά της νήσου Μαυρίκιος Εξερεύνηση

Delonix regia (Hook.) Raf. LC

Δηλόνιξ η βασιλική
Fabaceae 812 612 Παρατηρήσεις
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia