Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Ploiarium alternifolium (Vahl) Melch. LC

 
Bonnetiaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Ploiarium alternifolium
Ploiarium alternifolium
Ploiarium alternifolium
Ploiarium alternifolium