Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

Αίγλη η μάρμελος
Rutaceae 109 79 Παρατηρήσεις
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos