Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Beta vulgaris L.

Παντζάρι
Amaranthaceae 4.072 3.173 Παρατηρήσεις
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris