Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Spinacia oleracea L.

Σπανάκι
Amaranthaceae 583 518 Παρατηρήσεις
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea