Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Aspalathus hispida Thunb.

 
Leguminosae 1 1 Παρατήρηση
Aspalathus hispida