Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Loreya mespiloides Miq.

 
Melastomataceae 24 4 Παρατηρήσεις
Loreya mespiloides
Loreya mespiloides
Loreya mespiloides
Loreya mespiloides