Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Saruma henryi Oliv. EN

 
Aristolochiaceae 21 14 Παρατηρήσεις
Saruma henryi
Saruma henryi
Saruma henryi
Saruma henryi