Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Saurauia montana Seem. LC

 
Actinidiaceae 52 4 Παρατηρήσεις
Saurauia montana
Saurauia montana
Saurauia montana
Saurauia montana

Saurauia yasicae Loes. LC

 
Actinidiaceae 30 6 Παρατηρήσεις
Saurauia yasicae
Saurauia yasicae
Saurauia yasicae
Saurauia yasicae