Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Uvaria chamae P.Beauv. LC

 
Annonaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Uvaria chamae
Uvaria chamae
Uvaria chamae
Uvaria chamae
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora