Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικάΕξερεύνηση

Acanthophoenix

Acanthophoenix

102 48 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acrocomia

Acrocomia

153 46 Παρατηρήσεις
1 είδη
Adonidia

Adonidia

592 364 Παρατηρήσεις
1 είδη
Aiphanes

Aiphanes

102 48 Παρατηρήσεις
2 είδος
Allagoptera

Allagoptera

68 35 Παρατηρήσεις
1 είδη
Archontophoenix

Archontophoenix

420 272 Παρατηρήσεις
2 είδος
Areca

Areca

462 304 Παρατηρήσεις
2 είδος
Arenga

Arenga

206 95 Παρατηρήσεις
4 είδος
Astrocaryum

Astrocaryum

162 68 Παρατηρήσεις
2 είδος
Attalea

Attalea

179 63 Παρατηρήσεις
3 είδος
Bactris

Bactris

114 60 Παρατηρήσεις
2 είδος
Bismarckia

Bismarckia

775 570 Παρατηρήσεις
1 είδη
Borassus

Borassus

223 136 Παρατηρήσεις
2 είδος
Brahea

Brahea

560 293 Παρατηρήσεις
4 είδος
Butia

Butia

552 366 Παρατηρήσεις
3 είδος
Calamus

Calamus

6 5 Παρατηρήσεις
1 είδη
Carpentaria

Carpentaria

14 10 Παρατηρήσεις
1 είδη
Caryota

Caryota

1.424 1.023 Παρατηρήσεις
2 είδος
Chamaedorea

Chamaedorea

4.189 3.581 Παρατηρήσεις
8 είδος
Chamaerops

Chamaerops

5.105 3.864 Παρατηρήσεις
1 είδη
Coccothrinax

Coccothrinax

7 4 Παρατηρήσεις
2 είδος
Cocos

Cocos

2.545 1.986 Παρατηρήσεις
1 είδη
Copernicia

Copernicia

67 30 Παρατηρήσεις
1 είδη
Corypha

Corypha

262 150 Παρατηρήσεις
2 είδος
Cyrtostachys

Cyrtostachys

394 260 Παρατηρήσεις
1 είδη
Desmoncus

Desmoncus

5 3 Παρατηρήσεις
1 είδη
Dictyosperma

Dictyosperma

242 110 Παρατηρήσεις
1 είδη
Dypsis

Dypsis

2.954 2.319 Παρατηρήσεις
3 είδος
Elaeis

Elaeis

539 289 Παρατηρήσεις
2 είδος
Euterpe

Euterpe

357 175 Παρατηρήσεις
3 είδος
Hedyscepe

Hedyscepe

6 3 Παρατηρήσεις
1 είδη
Howea

Howea

1.122 925 Παρατηρήσεις
2 είδος
Hyophorbe

Hyophorbe

468 259 Παρατηρήσεις
2 είδος
Hyphaene

Hyphaene

129 67 Παρατηρήσεις
1 είδη
Jubaea

Jubaea

210 117 Παρατηρήσεις
1 είδη
Latania

Latania

433 222 Παρατηρήσεις
3 είδος
Leucothrinax

Leucothrinax

18 10 Παρατηρήσεις
1 είδη
Livistona

Livistona

1.570 1.004 Παρατηρήσεις
3 είδος
Lytocaryum

Lytocaryum

3 3 Παρατηρήσεις
1 είδη
Mauritia

Mauritia

324 134 Παρατηρήσεις
1 είδη
Metroxylon

Metroxylon

7 6 Παρατηρήσεις
1 είδη
Nannorrhops

Nannorrhops

3 2 Παρατηρήσεις
1 είδη
Oenocarpus

Oenocarpus

94 24 Παρατηρήσεις
1 είδη
Phoenix

Phoenix

6.770 4.849 Παρατηρήσεις
8 είδος
Phytelephas

Phytelephas

6 2 Παρατηρήσεις
1 είδη
Pritchardia

Pritchardia

194 127 Παρατηρήσεις
1 είδη
Ptychosperma

Ptychosperma

119 64 Παρατηρήσεις
2 είδος
Raphia

Raphia

103 53 Παρατηρήσεις
3 είδος
Ravenea

Ravenea

70 49 Παρατηρήσεις
1 είδη
Rhapidophyllum

Rhapidophyllum

58 35 Παρατηρήσεις
1 είδη
Loading...