Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

Αίγλη η μάρμελος
Rutaceae 109 79 Παρατηρήσεις
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos