Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Melia azedarach L. LC

Mavrommata
Meliaceae 4.853 3.556 Παρατηρήσεις
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach