Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Melia azedarach L. LC

Mavrommata
Meliaceae 6.752 4.969 Παρατηρήσεις
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach