Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Melia azedarach L. LC

Mavrommata
Meliaceae 9.045 6.678 Παρατηρήσεις
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach