Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Momordica balsamina L.

 
Cucurbitaceae 145 108 Παρατηρήσεις
Momordica balsamina
Momordica balsamina
Momordica balsamina
Momordica balsamina

Momordica charantia L.

 
Cucurbitaceae 938 650 Παρατηρήσεις
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia

Momordica dioica Roxb. ex Willd.

 
Cucurbitaceae 34 32 Παρατηρήσεις
Momordica dioica
Momordica dioica
Momordica dioica
Momordica dioica