Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Acer campestre L. LC

 
Sapindaceae 10.809 8.646 Παρατηρήσεις
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Sapindaceae 12.506 10.059 Παρατηρήσεις
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus