شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Aristolochia baetica L.

 
Aristolochiaceae ۵۲۶ ۳۷۸ مشاهدات
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica

Aristolochia pistolochia L.

 
Aristolochiaceae ۴۹۲ ۲۹۷ مشاهدات
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia

Aristolochia rotunda L.

 
Aristolochiaceae ۸۱۶ ۵۲۳ مشاهدات
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda