شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Berberis vulgaris L.

زرشک خوراکی
Berberidaceae ۳٬۶۸۸ ۲٬۷۶۶ مشاهدات
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris

Leontice leontopetalum L.

 
Berberidaceae ۳۵ ۱۴ مشاهدات
Leontice leontopetalum
Leontice leontopetalum
Leontice leontopetalum
Leontice leontopetalum