شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Frangula alnus Mill. LC

 
Rhamnaceae ۹۹۴ ۷۱۷ مشاهدات
Frangula alnus
Frangula alnus
Frangula alnus
Frangula alnus

Paliurus spina-christi Mill.

 
Rhamnaceae ۱٬۸۳۵ ۱٬۳۴۵ مشاهدات
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi

Rhamnus alaternus L. LC

 
Rhamnaceae ۷٬۵۰۳ ۵٬۷۲۸ مشاهدات
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus

Rhamnus alpina L. LC

 
Rhamnaceae ۸۵۲ ۵۴۱ مشاهدات
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina

Rhamnus cathartica L. LC

اشنگور
Rhamnaceae ۴٬۰۲۵ ۳٬۰۲۵ مشاهدات
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica

Rhamnus lycioides L.

 
Rhamnaceae ۸۶۷ ۶۲۴ مشاهدات
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides

Rhamnus pumila Turra

 
Rhamnaceae ۲۸۸ ۱۵۸ مشاهدات
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila

Ziziphus jujuba Mill. LC

 
Rhamnaceae ۱٬۸۸۴ ۱٬۴۹۴ مشاهدات
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba

Ziziphus lotus (L.) Lam.

 
Rhamnaceae ۱۹۳ ۱۲۳ مشاهدات
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus

Ziziphus mauritiana Lam. LC

 
Rhamnaceae ۳۸۰ ۲۰۲ مشاهدات
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana

Ziziphus mucronata Willd. LC

خار گاومیش
Rhamnaceae ۱۶۷ ۶۷ مشاهدات
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata