شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Cotyledon umbilicus
Cotyledon umbilicus
Cotyledon umbilicus