شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Kalanchoe laciniata (L.) DC.

 
Crassulaceae ۳۱۹ ۲۷۳ مشاهدات
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata

Kalanchoe laxiflora Baker

 
Crassulaceae ۲٬۲۸۴ ۲٬۰۷۰ مشاهدات
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

 
Crassulaceae ۷۹۳ ۶۱۸ مشاهدات
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata