شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Paliurus spina-christi Mill.

 
Rhamnaceae ۱٬۷۴۶ ۱٬۲۷۷ مشاهدات
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi