شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Sempervivum tectorum L.

ابرون کبیر
Crassulaceae ۹٬۹۶۴ ۸٬۹۵۰ مشاهدات
Sempervivum tectorum
Sempervivum tectorum
Sempervivum tectorum
Sempervivum tectorum