شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Zygophyllum fabago L.

قیچ لوبیایی
Zygophyllaceae ۳۷۵ ۲۳۷ مشاهدات
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago