آفریقای استوایی گیاهان مناطق گرمسیری آفریقا کاوش

Abutilon

Abutilon

۲٬۷۸۵ ۲٬۱۳۰ مشاهدات
species_plural ۴
Adansonia

Adansonia

۴۸۷ ۳۰۴ مشاهدات
species_plural ۱
Bombax

Bombax

۴۲۰ ۲۵۰ مشاهدات
species_plural ۳
Byttneria

Byttneria

۱۱ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Ceiba

Ceiba

۹۱۶ ۵۶۹ مشاهدات
species_plural ۱
Chorisia

Chorisia

۱۱ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Christiana

Christiana

۹۳ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Cola

Cola

۸۷ ۳۹ مشاهدات
species_plural ۶
Corchorus

Corchorus

۲۶۳ ۱۵۰ مشاهدات
species_plural ۴
Dombeya

Dombeya

۵۰۷ ۱۹۶ مشاهدات
species_plural ۳
Firmiana

Firmiana

۵۰ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Gossypium

Gossypium

۵۷۷ ۳۸۰ مشاهدات
species_plural ۳
Grewia

Grewia

۷۰۸ ۲۲۵ مشاهدات
species_plural ۱۵
Guazuma

Guazuma

۲۰۶ ۱۳۳ مشاهدات
species_plural ۱
Helicteres

Helicteres

۱۸ ۱۱ مشاهدات
species_plural ۱
Hermannia

Hermannia

۹۶ ۳۸ مشاهدات
species_plural ۳
Hibiscus

Hibiscus

۲۱٬۴۴۸ ۱۷٬۹۸۳ مشاهدات
species_plural ۱۷
Kleinhovia

Kleinhovia

۱۴ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Lagunaria

Lagunaria

۱۰ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Malachra

Malachra

۲۱ ۷ مشاهدات
species_plural ۲
Malva

Malva

۲۷٬۷۳۵ ۲۲٬۴۷۲ مشاهدات
species_plural ۵
Malvastrum

Malvastrum

۱۹ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Malvaviscus

Malvaviscus

۱٬۲۱۱ ۹۰۹ مشاهدات
species_plural ۱
Melhania

Melhania

۵۱ ۳۰ مشاهدات
species_plural ۱
Melochia

Melochia

۷۱ ۳۸ مشاهدات
species_plural ۲
Ochroma

Ochroma

۱۳۲ ۴۸ مشاهدات
species_plural ۱
Pachira

Pachira

۲٬۷۶۲ ۲٬۲۸۰ مشاهدات
species_plural ۲
Pavonia

Pavonia

۱۸۳ ۹۹ مشاهدات
species_plural ۵
Sida

Sida

۱۳۲ ۴۷ مشاهدات
species_plural ۵
Sidastrum

Sidastrum

۹ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Sterculia

Sterculia

۲۶۹ ۱۱۴ مشاهدات
species_plural ۶
Theobroma

Theobroma

۸۹۷ ۵۴۹ مشاهدات
species_plural ۱
Thespesia

Thespesia

۶۶ ۴۵ مشاهدات
species_plural ۱
Triumfetta

Triumfetta

۱۱۳ ۵۹ مشاهدات
species_plural ۲
Waltheria

Waltheria

۲۹۶ ۲۱۳ مشاهدات
species_plural ۱