آفریقای استوایی گیاهان مناطق گرمسیری آفریقا کاوش

Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae ۱۶۱ ۱۱۰ مشاهدات
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۳۹۷ ۱٬۸۷۸ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae ۴۸۶ ۳۰۴ مشاهدات
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Bombax buonopozense P. Beauv. LC

درخت پنجه ساحل طلا
Malvaceae ۴ ۱ مشاهده
Bombax buonopozense
Bombax buonopozense
Bombax buonopozense
Bombax buonopozense

Bombax ceiba L. LC

 
Malvaceae ۳۷۴ ۲۳۱ مشاهدات
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Bombax costatum Pellegr. & Vuill. LC

درخت پنجه دنده‌ای
Malvaceae ۴۱ ۱۷ مشاهدات
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

کاپوک
Malvaceae ۹۱۶ ۵۶۹ مشاهدات
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Corchorus aestuans L.

 
Malvaceae ۸۵ ۶۸ مشاهدات
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus depressus
Corchorus depressus
Corchorus depressus
Corchorus depressus

Corchorus tridens L.

 
Malvaceae ۲۰ ۱۹ مشاهدات
Corchorus tridens
Corchorus tridens
Corchorus tridens
Corchorus tridens

Corchorus trilocularis L.

 
Malvaceae ۱۲۷ ۵۳ مشاهدات
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis

Dombeya acutangula Cav. CR

 
Malvaceae ۲۴۷ ۷۴ مشاهدات
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula

Firmiana simplex (L.) W. Wight LC

سیدالاشجار
Malvaceae ۵۰ ۲۱ مشاهدات
Firmiana simplex
Firmiana simplex
Firmiana simplex
Firmiana simplex

Gossypium arboreum L.

پنبه درختی
Malvaceae ۱۰۳ ۴۹ مشاهدات
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum

Gossypium barbadense L. LC

 
Malvaceae ۸۴ ۴۸ مشاهدات
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense

Gossypium hirsutum L. VU

 
Malvaceae ۳۸۹ ۲۸۲ مشاهدات
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum

Grewia bicolor Juss.

 
Malvaceae ۱۴۱ ۵۵ مشاهدات
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor

Grewia caffra Meisn.

 
Malvaceae ۱۹ ۳ مشاهدات
Grewia caffra
Grewia caffra
Grewia caffra
Grewia caffra

Grewia flava DC. LC

 
Malvaceae ۴۱ ۷ مشاهدات
Grewia flava
Grewia flava
Grewia flava
Grewia flava

Grewia flavescens Juss. LC

 
Malvaceae ۹۰ ۳۲ مشاهدات
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia hexamita
Grewia hexamita
Grewia hexamita
Grewia hexamita

Grewia holstii Burret LC

 
Malvaceae ۲۰ ۶ مشاهدات
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx

Grewia picta Baill. LC

 
Malvaceae ۱۷ ۲ مشاهدات
Grewia picta
Grewia picta
Grewia picta
Grewia picta
Grewia similis
Grewia similis
Grewia similis
Grewia similis

Grewia villosa Willd. LC

 
Malvaceae ۸۹ ۳۳ مشاهدات
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa

Guazuma ulmifolia Lam. LC

 
Malvaceae ۲۰۶ ۱۳۳ مشاهدات
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Helicteres isora L.

بهمن‌پیچ
Malvaceae ۱۸ ۱۱ مشاهدات
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora

Hermannia kirkii Mast.

 
Malvaceae ۳۵ ۱۲ مشاهدات
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Loading...