آفریقای استوایی گیاهان مناطق گرمسیری آفریقا کاوش

Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae ۱۷۱ ۱۱۵ مشاهدات
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۴۶۵ ۱٬۹۳۲ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti