کارائیب گیاهان گوادلوپ کاوش

Guzmania lingulata (L.) Mez

ستاره سرخ
Bromeliaceae ۲۷۵ ۲۴۱ مشاهدات
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata