آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Abutilon

Abutilon

۷ ۳ مشاهدات
species_plural ۲
Anoda

Anoda

۲۰۱ ۱۶۴ مشاهدات
species_plural ۲
Apeiba

Apeiba

۱۴۸ ۴۳ مشاهدات
species_plural ۲
Ayenia

Ayenia

۱۶ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Briquetia

Briquetia

۱۶ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Byttneria

Byttneria

۳۶ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۲
Ceiba

Ceiba

۹۸۹ ۶۰۹ مشاهدات
species_plural ۲
Chiranthodendron

Chiranthodendron

۱۹ ۱۱ مشاهدات
species_plural ۱
Christiana

Christiana

۹۳ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Corchorus

Corchorus

۱۳۴ ۹۵ مشاهدات
species_plural ۴
Goethalsia

Goethalsia

۴۴ ۹ مشاهدات
species_plural ۱
Gossypium

Gossypium

۳۹۶ ۲۸۹ مشاهدات
species_plural ۱
Guazuma

Guazuma

۲۱۹ ۱۳۹ مشاهدات
species_plural ۱
Hampea

Hampea

۱۴ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Helicteres

Helicteres

۵۳ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۲
Heliocarpus

Heliocarpus

۸۴ ۱۸ مشاهدات
species_plural ۲
Herissantia

Herissantia

۱۲ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Herrania

Herrania

۳۷ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Hibiscus

Hibiscus

۳۷ ۱۸ مشاهدات
species_plural ۳
Luehea

Luehea

۷۳ ۲۹ مشاهدات
species_plural ۳
Malachra

Malachra

۱۰۶ ۴۰ مشاهدات
species_plural ۴
Malvastrum

Malvastrum

۵۵۰ ۳۸۰ مشاهدات
species_plural ۲
Malvaviscus

Malvaviscus

۱٬۲۸۴ ۹۴۶ مشاهدات
species_plural ۴
Matisia

Matisia

۱۷ ۱۵ مشاهدات
species_plural ۲
Melochia

Melochia

۳۲۷ ۱۶۷ مشاهدات
species_plural ۷
Ochroma

Ochroma

۱۳۴ ۴۹ مشاهدات
species_plural ۱
Pachira

Pachira

۲٬۰۹۶ ۱٬۷۳۰ مشاهدات
species_plural ۲
Pavonia

Pavonia

۲۵۷ ۵۴ مشاهدات
species_plural ۱۰
Pseudobombax

Pseudobombax

۳۳۵ ۱۶۸ مشاهدات
species_plural ۲
Quararibea

Quararibea

۵۲ ۱۴ مشاهدات
species_plural ۲
Sida

Sida

۱٬۱۸۱ ۷۲۹ مشاهدات
species_plural ۱۳
Sidastrum

Sidastrum

۹ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Sterculia

Sterculia

۱۶۴ ۹۶ مشاهدات
species_plural ۳
Talipariti

Talipariti

۳۱۷ ۲۱۱ مشاهدات
species_plural ۱
Theobroma

Theobroma

۱٬۰۴۹ ۵۹۰ مشاهدات
species_plural ۵
Thespesia

Thespesia

۷۵۱ ۴۸۷ مشاهدات
species_plural ۱
Trichospermum

Trichospermum

۶۰ ۹ مشاهدات
species_plural ۱
Triumfetta

Triumfetta

۱۷۹ ۱۰۰ مشاهدات
species_plural ۵
Urena

Urena

۷۵۳ ۴۶۵ مشاهدات
species_plural ۱
Wercklea

Wercklea

۳۴ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Wissadula

Wissadula

۱۳ ۷ مشاهدات
species_plural ۲