آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Marcgravia

Marcgravia

۲۱۴ ۲۶ مشاهدات
species_plural ۶
Norantea

Norantea

۴۶ ۲۷ مشاهدات
species_plural ۱
Sarcopera

Sarcopera

۹۵ ۶ مشاهدات
species_plural ۱
Schwartzia

Schwartzia

۴۶ ۴ مشاهدات
species_plural ۲
Souroubea

Souroubea

۸۲ ۱۴ مشاهدات
species_plural ۳