آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Alibertia

Alibertia

۸۱ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۳
Alseis

Alseis

۲۲ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Amaioua

Amaioua

۱۶ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Arachnothryx

Arachnothryx

۱۰۸ ۱۵ مشاهدات
species_plural ۶
Arcytophyllum

Arcytophyllum

۱۲ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Augusta

Augusta

۷ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Bertiera

Bertiera

۴۸ ۱۴ مشاهدات
species_plural ۲
Bouvardia

Bouvardia

۱۶۸ ۱۵۴ مشاهدات
species_plural ۱
Calycophyllum

Calycophyllum

۵۳ ۱۱ مشاهدات
species_plural ۱
Carapichea

Carapichea

۱۴ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Cephalanthus

Cephalanthus

۱٬۰۰۱ ۸۷۷ مشاهدات
species_plural ۱
Chimarrhis

Chimarrhis

۵۹ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Chiococca

Chiococca

۱۶۹ ۶۳ مشاهدات
species_plural ۴
Chione

Chione

۷۲ ۹ مشاهدات
species_plural ۱
Chomelia

Chomelia

۴۷ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۳
Cinchona

Cinchona

۲۳ ۶ مشاهدات
species_plural ۱
Coccocypselum

Coccocypselum

۱۱۰ ۵۲ مشاهدات
species_plural ۳
Cordiera

Cordiera

۲۱ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Cosmibuena

Cosmibuena

۳۷ ۱۷ مشاهدات
species_plural ۲
Coussarea

Coussarea

۵۷ ۹ مشاهدات
species_plural ۳
Coutarea

Coutarea

۱۷ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Diodia

Diodia

۳۱۵ ۲۶۴ مشاهدات
species_plural ۱
Duroia

Duroia

۷ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Elaeagia

Elaeagia

۱۱ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Erithalis

Erithalis

۳۲ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Ernodea

Ernodea

۵۰ ۱۵ مشاهدات
species_plural ۱
Exostema

Exostema

۸۱ ۲۵ مشاهدات
species_plural ۲
Faramea

Faramea

۱۰۲ ۴۱ مشاهدات
species_plural ۴
Ferdinandusa

Ferdinandusa

۲۵ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Galium

Galium

۳۸ ۲۳ مشاهدات
species_plural ۲
Genipa

Genipa

۱۸۳ ۸۷ مشاهدات
species_plural ۱
Geophila

Geophila

۶۱ ۲۸ مشاهدات
species_plural ۳
Gonzalagunia

Gonzalagunia

۴۵ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۴
Guettarda

Guettarda

۱۶۳ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۶
Hamelia

Hamelia

۹۰۰ ۶۳۶ مشاهدات
species_plural ۵
Hillia

Hillia

۱۸ ۷ مشاهدات
species_plural ۳
Hippotis

Hippotis

۱۹ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Hoffmannia

Hoffmannia

۱۳۲ ۳۳ مشاهدات
species_plural ۱۵
Isertia

Isertia

۳۰ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Ixora

Ixora

۳۵ ۹ مشاهدات
species_plural ۲
Lasianthus

Lasianthus

۱۵ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Manettia

Manettia

۴۱ ۶ مشاهدات
species_plural ۳
Mitchella

Mitchella

۷۷۱ ۶۹۴ مشاهدات
species_plural ۱
Mitracarpus

Mitracarpus

۲۵۳ ۱۶۰ مشاهدات
species_plural ۱
Morinda

Morinda

۳۲ ۱۲ مشاهدات
species_plural ۲
Notopleura

Notopleura

۱۸۲ ۵۸ مشاهدات
species_plural ۱۱
Palicourea

Palicourea

۴۰۲ ۱۳۱ مشاهدات
species_plural ۱۵
Pentagonia

Pentagonia

۳۹ ۳ مشاهدات
species_plural ۳
Loading...