آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Bursera simaruba (L.) Sarg. LC

 
Burseraceae ۴۱۲ ۲۳۰ مشاهدات
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri