آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae ۱۳۱ ۷۲ مشاهدات
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene compacta Rose

 
Fabaceae ۱۹ ۳ مشاهدات
Aeschynomene compacta
Aeschynomene compacta
Aeschynomene compacta
Aeschynomene compacta

Aeschynomene rudis Benth.

 
Fabaceae ۱۶ ۲ مشاهدات
Aeschynomene rudis
Aeschynomene rudis
Aeschynomene rudis
Aeschynomene rudis

Aeschynomene sensitiva Sw.

 
Fabaceae ۳۲ ۲ مشاهدات
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria

Amicia zygomeris DC.

 
Fabaceae ۸۴ ۵۴ مشاهدات
Amicia zygomeris
Amicia zygomeris
Amicia zygomeris
Amicia zygomeris

Bauhinia cookii Rose LC

 
Fabaceae ۲۸ ۳ مشاهدات
Bauhinia cookii
Bauhinia cookii
Bauhinia cookii
Bauhinia cookii

Bauhinia divaricata L. LC

 
Fabaceae ۱۷ ۱۳ مشاهدات
Bauhinia divaricata
Bauhinia divaricata
Bauhinia divaricata
Bauhinia divaricata

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

 
Fabaceae ۲٬۴۷۰ ۱٬۹۰۰ مشاهدات
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Calliandra bijuga Rose LC

 
Fabaceae ۲۶ ۶ مشاهدات
Calliandra bijuga
Calliandra bijuga
Calliandra bijuga
Calliandra bijuga

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
Fabaceae ۹۷ ۵۰ مشاهدات
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae ۱۰۵ ۲۶ مشاهدات
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia rosea (Sw.) DC. LC

لوبیای ساحلی
Fabaceae ۴۴۶ ۲۶۳ مشاهدات
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea

Cassia grandis L. f. LC

 
Fabaceae ۲۶ ۱۸ مشاهدات
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis

Centrosema pubescens Benth.

 
Fabaceae ۳۰۳ ۱۷۵ مشاهدات
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens

Centrosema virginianum (L.) Benth.

 
Fabaceae ۴۲۲ ۳۴۸ مشاهدات
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum

Cercis canadensis L. LC

درخت ارغوان
Fabaceae ۴٬۸۶۸ ۳٬۹۲۱ مشاهدات
Cercis canadensis
Cercis canadensis
Cercis canadensis
Cercis canadensis
Loading...