آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae ۱۲۶ ۹۶ مشاهدات
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum