آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Bursera simaruba (L.) Sarg. LC

 
Burseraceae ۳۷۲ ۲۱۰ مشاهدات
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Bursera simaruba