آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri